Szlakiem Parków Krajobrazowych

          

1. Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy w celu spopularyzowania walorów krajoznawczo – przyrodniczych, historycznych i turystycznych oraz zachęcenia turystów do obcowania z bogatą florą i fauną woj. kujawsko – pomorskiego, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

2. Odznakę zdobywa się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zwiedzając 4 lub 8 parków i obiektów wyszczególnionych w Kanonie, przypisanych do danego Parku Krajobrazowego, podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych.
3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia.
4. Odznaka jest dwustopniowa:
– I stopień – zwiedzanie minimum 4 parków krajobrazowych w ciągu 2 lat wg wymogów   kanonu;
– II stopień – zwiedzanie wszystkich 8 parków krajobrazowych w dowolnym czasie
wg wymogów kanonu.
5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.
6. Opis obiektu winien zawierać:
– datę zwiedzania obiektu,
– nazwę obiektu: pomnik przyrody, rezerwat, pałac, dwór, itp.
– nazwę miejscowości, w której znajduje się obiekt, zabytek.
7. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane w miarę możliwości pieczątką danego obiektu lub najbliższej instytucji (sołtys, poczta, sklep, policja, itp.) i datą;
– przy zwiedzaniu muzeum obowiązuje pieczątka lub wklejony bilet wstępu,
– przy bytności w rezerwacie obowiązkowo pieczątka z najbliższego leśnictwa,
– przy wycieczkach zbiorowych wystarczy pieczątka i podpis przodownika turystyki        kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora krajoznawstwa, ochrony    przyrody, o ile uczestniczył w wycieczce,
– honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie
jej do kroniki – książeczki wraz z opisem,
– wycięte i wklejone pieczątki do kroniki – książeczki nie będą honorowane.
8.Forma prowadzenia dokumentacji (kronik – książeczki) jest dowolna;
– nie dopuszcza się jednak przedstawiania kroniki w formie cyfrowej, na nośnikach    komputerowych (CD, DVD, itp.),
– nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie  wymaganej dokumentacji.
9. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy  przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu w Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52 a, 85-915 Bydgoszcz.
10. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i    znaczków zwrotnych wartości listu poleconego.
11. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy       Odznaki.
12.Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy.
13.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy.
14.Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie    IWsp SZ w Bydgoszczy Nr 5/2007 z dnia 11.06.2007 r. z poprawkami i uzupełnieniami, zatwierdzonymi Uchwałą Nr 11/X/2014.

Opracowanie Regulaminu: Henryk Wick
Opracowanie Kanonu: Krzysztof Czerepowicki
Pomysł i logo: Edward Kozanowski